Regulamin

 

 

REGULAMIN

REZERWACJI I KORZYSTANIA Z Aplikacji smartrooms.pro służącej do zamawiania SAL SZKOLENIOWYCH / KONFERENCYJNYCH/ GABINETÓW

drogą elektroniczną


Definicje:

Sale – sale szkoleniowe / konferencyjne /gabinety i inne pomieszczenia niezbędne ze względu na funkcjonowanie sal, zlokalizowane na powierzchniach znajdujących się w dyspozycji Dysponenta sali  oraz sale, które znajdują się w systemie należącym do smartrooms.pro

System zamówień – system elektroniczny (komputerowy) do dokonywania zamówień oraz rezerwacji sal.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z wynajmowanych sal drogą elektroniczną

Smartrooms.pro - oznacza system elektroniczny należacy do podmiotu gospodarczego ARCHEION Aleksander Kulesza-Milewski NIP: 6831522282 REGON: 120213177 adres: ul.św.Filipa 23/3 31-150 Kraków, adres e-mail: a.kulesza@archeion.pl tel.: +48 508 133 866 będący właścicielem systemu rezerwacji sal, zwanym dalej także Administratorem.

Organizator - podmiot dokonujący rezerwacji drogą elektroniczną, który zamierza zorganizować Wydarzenie w salach szkoleniowych.

Dysponent sali – podmiot, w którego dyspozycji znajduje się wynajmowana sala, w której odbywać się będzie Wydarzenie. Dysponent sali jest inaczej nazywany Sprzedającym.

Wydarzenie - oznacza  szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje lub inne tego typu spotkania, organizowane przez Organizatora.

Uczestnik Wydarzenia - oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

Umowa najmu - oznacza umowę cywilno-prawną zawartą drogą elektroniczną pomiędzy Dysponentem sali i Organizatorem, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

Dodatkowe usługi – oznacza usługi świadczone przez Dysponenta sali lub Dysponenta usług na rzecz Organizatora w związku z wydarzeniem, czyli catering, serwis kawowy, wynajęcie sprzętu niezbędnego dla Organizatora dla przeprowadzenia wydarzenia, itp.

Zamówienie - polecenie składane drogą elektroniczną dostarczenia usług oraz przestrzeni do użytku na cele własne Organizatora wydarzenia przez Dysponenta sali określone w procesie określonym w aplikacji. Zamówienie jest  zbiorem złożonym z jednej lub większej ilości rezerwacji usług i przestrzeni.

Akceptacja -  oznacza, że Dysponent sali przyjmuje do zrealizowania zamówienie określonego w Regulaminie jako 'Last Minute' lub - jeśli ma wyłączoną opcję autoakceptacji systemowej - dowolnego innego zamówienia wymagającego akceptacji.

Potwierdzenie - zmiana statusu zamówienia z wstępnego na pewne (czyli potwierdzone) z koniecznością zapłaty.

System zamówień - system elektroniczny dostępny online służący do składania zamówień związanych z organizacją wydarzeń.

Dysponent usług - podmiot, w którego dyspozycji znajdują się dodatkowe usługi służące do organizacji wydarzenia.

Strony pośrednie - strony www i serwisy informatyczne korzystające z aplikacji zamówień sal online smartrooms.pro, do której kierują klienta poprzez odpowiednie przekierowania.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca pod opieką pełnoletniego opiekuna pragnąca skorzystać z systemu.

 

§ 1

Zasady ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania drogą elektroniczną oraz użytkowania sal szkoleniowych/konferencyjnych/gabinetów i innych pomieszczeń wspólnych
  z wykorzystaniem Systemu zamówień. Informacje o salach dostępne są na stronie www.smartrooms.pro.
 2. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 3. Regulamin udostępniony jest Organizatorowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem internetowym: https://smartrooms.pro/_a/artykuly/sitestatic przed zamówieniem sali/usług dodatkowych  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Organizator i trwałe pobrania na urządzenie Odbiorcy w formacie pliku .pdf.
 4. Obowiązkiem Organizatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Systemu zamówienia.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Obowiązkiem każdego Organizatora jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Systemu zamówień. Regulamin wiąże Organizatorów i Uczestników Wydarzeń.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Organizatora  z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 8. Organizator przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 9. Udostępnienie sal może nastąpić tylko w celu zorganizowania Wydarzeń.
 10. Organizator nie może wynająć, użyczyć, ani udostępnić sali osobom trzecim.

 

§ 2 

Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z portalu

 1. Urządzenie elektroniczne z połączeniem z siecią Internet.
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie urządzenia plików hipertekstowych (HTML) z włączoną obsługą JavaScript.
 3. Oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF.
 4. Minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 360px.

§ 3

Zasady zamówienia przestrzeni i usług 

 1. Poprzez wynajęcie Sali należy rozumieć zgłoszenie przez Organizatora drogą elektroniczną woli korzystania z Sali w Systemie zamówień w określonym terminie oraz potwierdzenie zamówienia przez smartrooms.pro.
 2. Organizator może wynająć jednocześnie jedną Salę lub kilka Sal.
 3. Zgłoszenie Organizatora wymaga zarejestrowania konta użytkownika drogą elektroniczną i zalogowania się w Systemie zamówień .
 4. Sale, ich dostępność i terminy, w których możliwe jest skorzystanie z najmu, określone są na stronie smartrooms.pro
 5. Zgłoszenie zamówienia  dokonywane jest przez Organizatora przez formularz zamówienia sali drogą elektroniczną, dostępny w panelu zamówień na stronie internetowej pod adresem smartrooms.pro.
 6. Organizator zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia sali danych:
 1. liczba osób uczestniczących w wydarzeniu,
 2. liczba osób korzystających z cateringu,
 3. rodzaj wydarzenia ze wskazaniem tematu wydarzenia
 1. Jednocześnie z dokonywaniem zamówienia drogą elektroniczną, Organizator dokonuje wyboru usług dodatkowych.
 2. Zamówienie do akceptacji wymaga Akceptacji, dokonywanej w Systemie smartrooms.pro.  Akceptacja zamówienia dokonywana jest przez Dysponenta sali w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia.
 3. Zamówienia należy dokonać co najmniej na 24 godziny przed planowaną datą Wydarzenia.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na mniej niż 24 godziny przed planowaną datą Wydarzenia, zamówienie  wymaga dodatkowej akceptacji przez Dysponenta. Informacja o Akceptacji lub jej braku zostanie przekazana Organizatorowi drogą mailowa.
 5. Klient może dokonać zamówienia wstępnego, zamówienia pewnego lub zamówienia do akceptacji.
 1. Zamówienie wstępne może zostać bezkosztowo anulowane w terminie i na warunkach określonych na stronie smartrooms.pro. Każde zamówienie wstępne zostanie potwierdzona automatycznie przez system zmieniając swój status na zamówienie pewne w 9 dniu przed ustaloną realizacją zamówienia.
 2. Zamówienie pewne nie może zostać bezkosztowo anulowane. Jeśli Organizator zrezygnuje z zamówienia pewnego, to zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dysponenta sali kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty zamówienia określonej w systemie www.smartrooms.pro.
 3. Zamówienie do akceptacji jest zamówieniem, która wymaga dodatkowej akceptacji przez Dysponenta sali, dokonywanego w formie elektronicznej do 2 dni roboczych od chwili dokonania zamówienia przez Organizatora, na zasadach określonych w ustępach poprzedzających.
 1. Zamówienie pewne może wymagać dla swej skuteczności dokonania przez Organizatora zapłaty zadatku na rzecz Dysponenta sali, w wysokości określonej przez Dysponenta Sali.
 2. Dokonanie zamówienia pewnego lub potwierdzenie zamówienia za potwierdzeniem, jest równoznaczne z zawarciem przez Dysponenta sali i Organizatora za pośrednictwem aplikacji smartrooms.pro, drogą elektroniczną umowy najmu sali na czas określony oraz świadczenia  przez Dysponenta sali na rzecz Organizatora wybranych usług dodatkowych, za cenę wynikającą z cenników, znajdujących się na stronie smartrooms.pro.
 3. Bezkosztowe anulowanie zamówienia sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są warunkach określonych na stronie smartrooms.pro.
 4. Dysponent sali może zażądać od Organizatora nieodwołalnego potwierdzenia drogą elektroniczną dokonanego zamówienia wstępnego, które zmienia wówczas status na zamówienie pewne.
 5. W przypadku gdy okaże się, że zamówiona sala nie jest dostępna w zarezerwowanym terminie lub istnieje konieczność anulowania zamówienia pewnego przez Dysponenta sali, Dysponent sali jest zobowiązany do zapewnienia innej sali o zbliżonym standardzie i posiadającej cechy umożliwiające realizację Wydarzenia.
 6. Na telefoniczną lub mailową prośbę Organizator, Administrator lub Dysponent systemu może dokonać potwierdzenia zamówienia wstępnego w imieniu Organizatora. Organizator ma wówczas możliwość odwołania tego potwierdzenia do 48 godzin za pośrednictwem systemu smartrooms.pro
 7. Na prośbę telefoniczną lub mailową Organizatora Dysponent sali może dokonać w jego imieniu zamówienia.
 1. w przypadku gdy zamówienie wykracza poza okres określony w §3 pkt.11 a)  zostanie potwierdzone zgodnie z obowiązującymi regułami w systemie lub może zostać potwierdzone przez Organizatora. Zamówienie to może zostać anulowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w §3 pkt.11 a).
 2. w przypadku gdy zostanie wprowadzone poniżej daty określonej w §3 pkt.11 a) zostanie potwierdzone do 24 godzin przez system i zmieni swój status na zamówienie pewne lub może zostać potwierdzone przez Organizatora. Zamówienie to może zostać bezkosztowo anulowane przez Organizatora do 24 godzin od złożenia zamówienia.
 3. w przypadku zamówienia w okresie na “Ostatnią chwilę” tzw. “Last minute” wprowadzone w imieniu klienta zamówienie zawsze będzie mieć z konieczności status zamówienia pewne.
 4. w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z systemu przez klienta Administrator na wyraźną prośbę klienta potwierdzoną mailowo może dokonać zamówienia lub wprowadzić zmiany do istniejącego zamówienia w imieniu klienta, charakter tych zmian będzie równoważny zmianom i zamówieniom dokonanym przez klienta osobiście.

 

§ 4

Opłaty, usługi dodatkowe, czas korzystania z sal.

 

 

 1. Opłata za salę i dodatkowe usługi zamówione przez Organizatora, naliczane są zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem, niezależnie od tego czy czas zamówienia został w pełni wykorzystany. 
 2. Korzystanie przez Organizatora podczas wynajmowania sal z własnego cateringu lub serwisu kawowego możliwe jest tylko po otrzymaniu stosownego pozwolenia od Dysponenta sali.
 3. W przypadku braku uzyskania powyższego pozwolenia przed planowanym terminem wynajmu sali, Dysponent sali ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty  w wysokości podwójnej pełnej stawki wynajmu sali, w której odbywało się się dane Wydarzenie, za każdy dzień korzystania z własnego cateringu lub serwisu kawowego.
 4. Sala udostępniana będzie Organizatorowi co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, chyba że zostanie ustalone inaczej pomiędzy stronami.
 5. Zwrot wynajętej przez Organizatora sali powinien nastąpić w ciągu 15 minut od zakończenia okresu użytkowania sali, w celu przeprowadzenia wspólnych oględzin stanu sali i jej wyposażenia przez Organizatora i przedstawiciela Dysponenta sali. Chyba że zostanie to ustalone inaczej pomiędzy stronami.
 6. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, Dysponent sali uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem za każdą rozpoczętą dodatkową jednostkę czasu wynikającą z cennika umieszczonego na stronie smartrooms.pro.
 7. Faktura VAT wystawiana jest przez smartrooms.pro lub Dysponenta sali po wykonanej usłudze, lub w dniu w którym usługa miała być wykonana z terminem płatności wskazanym na fakturze. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.
 8. W przypadku gdy Organizator przekroczy termin płatności faktury, a zamówił salę w dalszych terminach, Dysponent sali ma  prawo jednostronnie anulować te dalsze rezerwacje które wchodzą w skład zamówienia.

 § 5

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Wydarzenia.

 1. Organizator jest zobowiązany do:
 1.  utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania Wydarzenia w wynajętych salach,
 2. usunięcia wszystkich wniesionych do sali materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu Wydarzenia,
 3. wyegzekwowania od firmy cateringowej posprzątania sali  i pomieszczenia, w którym udostępniono posiłki, lub posprzątania tych pomieszczeń na własną rękę przez Organizatora, w przypadku uzyskania uprzedniej zgody na wynajęcie takich usług we własnym zakresie,
 4. zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników Wydarzenia w sali w trakcie trwania Wydarzenia,
 5. pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została mu przekazana.
 1. Organizator może zamówić usługi dodatkowe typu - tłumaczenia, dodatkowy sprzęt multimedialny, itp. za pośrednictwem aplikacji smartrooms.pro.lub bezpośrednio u dostawców usług.
 2. W przypadku zamówienia usług dodatkowych bezpośrednio u dostawcy, wymagana jest akceptacja dostawcy przez smartrooms.pro. Organizator zobowiązany jest do zgłoszenia tych okoliczności Dysponentowi i przekazania mu poprzez system danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe dla danego Wydarzenia.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z Wydarzeniem ponosi Organizator, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Organizatora lub Uczestników Wydarzenia.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Dysponenta sali i Dysponenta usług  za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali lub usług,  w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia.
 5. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Organizatora, Organizator odpowiada jak za własne działania.
 6. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty, wynikłej z niewłaściwego użytkowania sali przedstawiciel Dysponenta sali stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, względnie zakupów, gdy naprawa okaże się niemożliwa,  następnie Dysponent sali dokona na własny koszt napraw lub/i zakupów zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres Organizatora. Organizator pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
 7. Organizator ma prawo wystawić za pośrednictwem aplikacji smartrooms.pro opinię o jakości świadczenia usług, o ile Dysponent sali lub Dysponent usług wyrazi na to zgodę.
 8. Organizator staje się uczestnikiem programu lojalnościowego pod nazwą: SR = Sprytny Rezerwujący, zasady którego określa inny regulamin.

 


§ 6

Przepisy porządkowe.

 1. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją Wydarzenia (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji Wydarzenia np. standów i punktów informacyjno-promocyjnych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Dysponentem Sali.
 2. Niedozwolona jest zmiana wystroju sal, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Dysponenta sali.
 3. Na terenie wynajmowanych pomieszczeń, w tym na terenie sal, obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 4. Na terenie wynajmowanych pomieszczeń, w tym na terenie sal, obowiązuje całkowity zakaz używania ognia oraz wprowadzania zwierząt, chyba że Dysponent wyrazi na to pisemną zgodę.
 5. Organizator ma obowiązek zgłosić przy dokonywaniu zamówienia listę osób lub osobę odpowiedzialną za organizację Wydarzenia ze strony Organizatora.
 6. Klucze do sal wydawane są Organizatorowi przez przedstawiciela Dysponenta sali.  Klucze powinny być oddawane temu przedstawicielowi niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia.
 7. Smartrooms.pro  zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal, jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek systemu smartrooms.pro lub Dysponenta sali.
 8. Dysponent sali zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu w przeszłości.
 9. Niewywiązanie się przez Dysponenta sali z któregokolwiek z elementów usługi, powinno być zgłoszone przez Organizatora Dysponentowi sali drogą mailową w dniu w którym ono nastąpiło, przy czym kopia zgłoszenia winna zostać przesłana przez Organizatora do smartrooms.pro
 10. Niezgłoszenie przez Organizatora zastrzeżeń co do wywiązania się  z  któregokolwiek z elementów  usługi, oznacza potwierdzenie należytego wykonania zamówionych usług przez aplikację smartrooms.pro.

 

§ 7

Reklamacje

1. Organizatorowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zamówień sal  i/lub Umowy.

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Administratora,

b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Administratora,

c) ustnej składając telefonicznie pod numerem telefonu,

d) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@smartrooms.pro.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Organizatora (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) żądanie Organizatora w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

d) określenie sposobu, w jaki  Organizator chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

e) podpis Organizatora – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Organizatora nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Administrator dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Administrator w informacji przekazywanej Organizatorowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym:

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Administrator udziela Organizatorowi odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Organizatora);

b) elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie).

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Organizatora  z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań finansowych związanych ze złożeniem Zamówienia w Systemie.


§8. 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie z Systemu zamówień, wymaga podania przez Organizatora swoich danych osobowych. W przypadku niedozwolonego korzystania z Systemu zamowień, tj. korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Organizatora w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator powiadomi Organizatora o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

2. Administrator i  Dysponent Sali są współadministratorami danych osobowych Organizatora, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na  Stronie Internetowej pod adresem internetowym: https://smartrooms.pro/_a/front/privacy.

3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych przy wypełnianiu formularza danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub złożenie zamówienia.

4. Organizator ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i Dysponenta sal a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Przepisy końcowe.

 1. Smartrooms.pro oraz Dysponent lokalu  nie ponoszą odpowiedzialności za jakość prezentowanych i wykorzystywanych podczas Wydarzenia materiałów.
 2. Wszelkie dane przekazywane w trakcie korzystania z Systemu zamawiania sal, objęte są poufnością i ochroną i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Podmioty korzystające z Systemu zamawiania sal wyrażają zgodę na przekazywanie danych i informacji, które niezbędne są do zawarcia umowy.
 4. Smartrooms.pro zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.smartrooms.pro/_a i stronach pośrednich w zakładce Regulamin.